BE NOT AFRAID

A DOCUMENTARY FILM

After surviving a racist assault in Los Angeles, a Filipino family ignites a movement to seek justice. Currently in production. Join our community for updates and learn more about how to support our film.
Matapos makaligtas sa isang krimen ng pagkamuhi sa Los Angeles, isang pamilyang Pilipino ang nagsimula ng kilusan upang humingi ng hustisya. Kasalukuyang nasa produksyon. Sumali sa aming komunidad para sa mga update at matuto pa kung paano suportahan ang aming pelikula.

Thank you.

We'd love to hear from you.
Email us at [email protected].